• Miljøbrønnrør
  Miljøbrønnrør med ytre diameter 63 mm ble installert til 8 m dybde. Rørerne var perforert fra 4 til 8 m dybde. Den perforerte seksjonen var dekket med geotekstil.
 • Poretrykkssituasjon
  a) Opprinnelig poretrykkssituasjon med hengende grunnvannsspeil (GVS) og underhydrostatisk poretrykk. b) Tette lag punkteres under installasjon og poretrykket øker etter hvert som vannspeilet i KCl-brønnen heves.
 • Installasjonsprosedyrer saltbrønn
  Installasjonsprosedyrer for saltslurry (Metode B) og saltstaver (Metode C) slik det ble gjort på NGTS Tiller-Flotten. Det hengende grunnvannsspeilet (GVS) er markert på 1 m dybde. Fra Helle, 2021.
 • Installasjonsmetoder saltbrønn
  Installasjonsmetoder benyttet på Ulvensplitten i 1972. a) Ramboring. b) Spyleboring. Modifisert etter Eggesad og Sem, 1976.
 • Installasjon av kalk-/sementpeler
  Installasjon av kalk-/sementpeler installeres etter avlastning og etablering av motfylling. Poretrykksmålere med fjernavlesing installeres i områdene som skal kalk-/sementstabiliseres. I denne illustrasjonen er kalk-/sementribbene i foten av skråningen ferdigstilt, og poretrykket (måler 4a og b) sunket til opprinnelige verdier før igangsettelse av installasjonarbeidene i toppen av skråningen. Poretrykket i målerne i toppen av skråningen (måler 1 og 2) stiger som følge av pågående installasjonsarbeider. Som oftest reduseres poretrykket i målerne med tiden. Pause i installasjonarbeidene kan være nødvendig for at poretrykket skal reduseres tilbake til akseptable nivå.
 • Stabiliserende tiltak
  Før igangsetting av installasjon må det om nødvendig utføres stabiliserende tiltak som avlastning av terreng og/eller motfylling. Poretrykksmålere med fjernavlesing og minne benyttes for oppfølging av poretrykkssituasjonen i anleggsfasen.
 • Seksjonsvis graving
  Prinsipp for seksjonsvis graving ved "normaltilfellet".
 • Grave- og fyllingsarbeider
  Riktig utførelse av grave- og fyllingsarbeider i en skråning. Stabilitetsforholdene forbedres.
 • Stikkrenne
  Eksempler på stikkrenner (kulverter) med utløp i et planlagt motfyllingsområde. Stikkrennen må forlenges før det fylles opp slik at vannet føres sikkert ut i nytt terreng. Det er spesielt viktig å sikre overgangen mellom gammel og ny konstruksjon slik at den forblir tett over tid. Forlengelsen av stikkrennen må utføres slik at den hydrauliske kapasiteten er tilstrekkelig. I noen tilfeller kan motfyllingen tilpasses lokalt slik at vannet kan håndteres på ny terrengoverflate. Slike tiltak er viktige deler av det samlede sikringstiltaket og bør derfor være beskrevet som del av detaljprosjekteringen.
 • Vertikaldren
  Prinsippskisse av vertikaldren under fylling. Tyngden av fyllingen presser vannet ut av leiren og opp gjennom drenene.
 • Saltstabilisering
  Nødvendig mengde KCl/m3 stabilisert leire ved ulike senteravstander.
 • Saltstabilisering
  Tid det tar å stabilisere kvikkleire med porøsitet 60% ved å installere a) 5 kg KCl/m brønn, b) 10 kg KCl/m brønn, c) 15 kg KCl/m brønn, og d) ved å holde konsentrasjonen i brønnen konstant lik 4 mol KCl/kgw.